Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Πρώτον πολεμικόν ανακοινωθέν.

Πρωί 28ης Οκτωβρίου 1940.

    "Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουσιν από της 05:30 ώρας της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους."